Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Dowóz uczniów

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu do:

 1. najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
 2. najbliższej szkoły podstawowej - niepełnosprawnym uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 4. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:
  1. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia;
  2. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim -  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.
Gmina Marki realizuje ten obowiązek w dwóch formach:
 • dowóz transportem zorganizowanym przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu
  lub
 • transport indywidualny realizowany przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej na kolejny rok szkolny wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych, przesłać pocztą lub przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września.

Wniosek o zwrot kosztów dowozu indywidualnego dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej na kolejny rok szkolny wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych, przesłać pocztą lub przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w terminie do 31 lipca każdego roku.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września.

Rodzice zainteresowani dowozem lub zwrotem kosztów dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
 • odpowiedni wniosek,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z placówki, w której dziecko będzie realizowało przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry