Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Stypendia i zasiłki socjalne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Do 15 września każdego roku przyjmujemy wnioski o udzielenie stypendium (wniosek w załączniku).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. "Zielonej szkoły", wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych.
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur szkolnych, także w formie e-booku oraz audiobooku, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych itp.;
b) tornistra, plecaka, przyborów szkolnych;
c) odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego - nie więcej niż 2 komplety na rok szkolny, wyposażenia na basen: klapki, czepek, strój kąpielowy oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego;
d) biurka szkolonego (1 szt.) i krzesła do biurka szkolnego (1 szt.) w danym roku szkolnym;
e) komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera;
f) abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
g) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych;
h) sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia;
i) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w tym w szczególności kosztów:
a) dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
b) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
c) pokrycie czesnego.
4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły zamieszkałemu na terenie Miasta Marki, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:
1) śmierć rodzica,
2) ciężkiej, długotrwałej choroby członków rodziny,
3) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członka rodziny,
4) znacznej szkody materialnej spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

 

 

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry