Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Centrum Usług Wspólnych w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej: cuw.marki.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2024 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Dudek, adres poczty elektronicznej: aleksandra.kryska@marki.pl, telefon: 22 771 35 86 wew. 19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Centrum Usług Wspólnych w Markach prowadzi jedno wejście.

Do drzwi budynku prowadzą 3 schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi mają szerokość 100 cm, wejście posiada próg. Na parterze budynku nie znajdują się gabinety.

Na 1 piętro prowadzi 17 schodów z barierką. Na pierwszym piętrze znajduje się gabinet Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego, księgowych, płacowych, kasa oraz toaleta.

Na drugie piętro prowadzi 16 schodów z barierką. Na drugim piętrze znajduje się kancelaria, gabinet Dyrektora oraz toaleta.

Toalety nie są przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy ani platform.

Budynek nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami postojowymi.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

W Centrum Usług Wspólnych w Markach można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry