Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Pakiet informacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych

Gmina Marki przygotowuje się do rekrutacji do przedszkoli oraz do klas pierwszych. Dostępne są już harmonogramy postępowania rekrutacyjnego (w załączeniu pod tekstem - przedszkola i pierwsze klasy).

W najbliższym roku szkolnym wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte  dzieci urodzone w roku 2019, 2018 oraz 2017, natomiast dzieci 6-letnie  (urodzone w 2016 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, które odbyły wcześniej roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, mogą również na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Każdemu dziecku uczestniczącemu w rekrutacji przedszkolnej gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu „konkursowym” działającym na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.
Rekrutacja do przedszkoli zostanie przeprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach, za pośrednictwem strony internetowej przedszkola-marki.nabory.pl. Oferta edukacyjna przedszkoli prowadzących rekrutację będzie dostępna 7 marca 2022 roku, a liczba wolnych miejsc w przedszkolach zostanie podana 14 marca 2022 roku.

Każde dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza już do w/w przedszkoli, może kontynuować wychowanie przedszkolne w tej placówce w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia 6 roku życia. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez rodzica dziecka deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Deklarację należy złożyć w macierzystym przedszkolu w okresie od 7 do 11 marca 2022 roku.

Rekrutacja będzie przebiegała według zasad określonych w ustawie - Prawo Oświatowe. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadza się według kryteriów ustawowych (brane są pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie dziecka lub niepełnosprawność dziecka lub rodziców. Gdy po tym etapie będą wolne miejsca w przedszkolu,  przeprowadza się drugi etap  w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący (w załączeniu).

Dzieci w wieku 7 lat (urodzone w 2015 roku) będą objęte od 1 września 2022 roku obowiązkiem szkolnym. Muszą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej (chyba, że posiadają odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, które wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do klasy I  do szkoły w obwodzie, której zamieszkuje, wystarczy, że rodzice dziecka dokonają zgłoszenia w tej placówce. Lista szkół oraz granice ich obwodów, znajdują się na stronie marki.pl w zakładce Edukacja.

Zgłoszenia dzieci do klas I szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, będą przyjmowane przez szkoły w okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 roku. W szczególnych przypadkach będzie możliwe zgłoszenie dziecka również w terminie późniejszym.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły ubiegających się o przyjęcie do klasy I, przeprowadzona będzie rekrutacja w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. Warunkiem przeprowadzenia rekrutacji będzie posiadanie przez szkołę wolnych miejsc w oddziałach klas I. Harmonogram rekrutacji do klas I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania dzieci do klas I SP oraz przeprowadzenia rekrutacji dla dzieci spoza obwodu, będą dostępne na stronach internetowych szkół.

1 lutego 2022

Grafika przedstawia dzieci bawiące się klockami w przedszkolu

Deklaracja DostępnościJęzyk migowyTekst do odczytu maszynowegoTekst łatwy do czytania (ETR)

Centrum Usług Wspólnych w Markach   Marki, ul. Klonowa 7 22 771 37 34 cuw@marki.pl

Zapraszamy:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 8-16   środa: 8-18   piątek: 8-14

ACTIVENET - strony www, strony dla administracji, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry